6 Krakowskie Forum Karnistyczne połączone jest z uroczystościami wręczenia Księgi Jubileuszowej prof. Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu. Forum odbędzie się 16 czerwca 2023 r. (piątek) stacjonarnie w Krakowie i będzie przestrzenią debaty sędziów, adwokatów, prokuratorów i przedstawicieli świata nauki. Zachęcamy do zapoznania się z interesującym programem Forum.

Gdzie i kiedy

Program

Godz. 10.00 – Uroczyste otwarcie Forum

Godz. 10.10-12:00 – Panel 1: Patologie tymczasowego aresztowania? Pomiędzy Kodeksem postępowania karnego a praktyką 

Godz. 12:00-12.30 – Przerwa kawowa 

Godz. 12.30-14.00 – Panel 2: Ograniczona poczytalność a wymiar kary dożywotniego pozbawienia wolności

Godz. 14:00-15:00 – Lunch 

Godz. 15:00-16.30 Panel 3: Wokół współczesnych problemów prawa karnego gospodarczego 

Godz. 16.30 Podsumowanie Forum 

Godz. 17:00-18:00 – Wręczenie Księgi Jubileuszowej prof. dr. hab. Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu

Tematyka

Panel 1: Patologie tymczasowego aresztowania? Pomiędzy Kodeksem postępowania karnego a praktyką

Moderacja: prof. dr hab. Jarosław Majewski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adwokat

Referenci:
PPO dr Adam Błachnio
adw. dr Wojciech Górowski
SSR Szymon Majcher
 

Podczas panelu prezes NRA adw. Przemysław Rosati przedstawi wyniki ankiety przeprowadzonej wśród adwokatów, dotyczącej problematyki tymczasowego aresztowania.

W trakcie panelu zwrócimy uwagę na kluczowe problemy stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce:  

Panel 2:  Ograniczona poczytalność a wymiar kary dożywotniego pozbawienia wolności

Moderacja: prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, sędzia Sądu Najwyższego

Referenci:
SSA Piotr Kaczmarek
prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
adw. dr Małgorzata Pyrcak-Górowska

Nowelizacja kodeksu karnego z 7 lipca 2022 r., która ma wejść w życie 1 października 2023 r., przesądziła ostatecznie w jednoznacznym przepisie, że wymierzona sprawcy kara nie może przekraczać stopnia winy. Konieczne jest w tym kontekście ustalenie, czy możliwe jest wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności w sytuacji sprawcy działającego w stanie ograniczonej poczytalności stwierdzonej przez sąd.

Sytuacja komplikuje się szczególnie, gdy ograniczona poczytalność wynika z innego niż choroba psychiczna czy upośledzenie umysłowe zaburzenia psychicznego sprawcy. W takiej sytuacji, jeśli czyn zabroniony popełniony został po 2015 r., nie jest możliwe (zasadniczo) orzeczenie wobec sprawcy izolacyjnego środka zabezpieczającego (w tym pobytu w KOZZD).

W trakcie panelu poszukiwać będziemy odpowiedzi na kilka pytań:  

Panel 3: Wokół współczesnych problemów prawa karnego gospodarczego

Moderacja: prof. dr hab. Piotr Kardas – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, adwokat

Referenci:
adw. dr Marek Bielski
adw. Aleksandra Nieprzecka
dr hab. Tomasz Sroka
ASR dr Michał Wantoła

W ramach panelu poruszane będą zagadnienia związane z podstawami i konsekwencjami odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze. Uwagi wprowadzające i debata odnosić się będą m.in. do następujących zagadnień: 

Pobierz plik PDF z uszczegółowioną tematyką wystąpień w panelu 3

Dla Uczestników

Uczestnicy Forum otrzymują:

Punkty szkoleniowe

Za udział w 6 Krakowskim Forum Karnistycznym adwokaci uzyskują 5 punktów szkoleniowych.

Za udział w 6 Krakowskim Forum Karnistycznym OIRP w Krakowie przyznała radcom prawnym 16 punktów szkoleniowych.

Opłata i rejestracja

Rejestracja na Forum została zakończona.

Wysokość opłaty za udział w Forum wynosi 369 zł brutto (300 zł netto).

Celem zapisania się na Forum należało wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 369 zł. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej na konto:

Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Alior Bank 38 2490 0005 0000 4530 5514 8651
30-103 Kraków, ul. Tatarska 9/26, NIP 6751513140

W tytule przelewu prosimy wskazać: Opłata konferencyjna + Imię i nazwisko Uczestnika + Afiliacja

Zapis na Forum zostaje ukończony po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz po uiszczeniu opłaty konferencyjnej. Rejestracja na Forum oraz ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej minęła 12 czerwca 2023 r.

Szczegóły dotyczące Forum opisane są w Regulaminie.

Zgłoszenia instytucjonalne

W przypadku instytucji publicznych (sądy, prokuratury, urzędy) możliwe było otrzymanie faktury z odroczonym terminem płatności. W takiej sytuacji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez każdego Uczestnika z osobna, podanie w formularzu danych do faktury, a następnie przesłanie informacji mailowej o chęci otrzymania faktury z odroczonym terminem płatności na adres: forum@kipk.pl

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 662 764 934

Organizatorzy

Organizatorami 6 Krakowskiego Forum Karnistycznego są:

Patroni

Moderatorzy

prof. dr hab. Piotr Kardas – Kierownik Centrum Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komisji Nauk Prawych Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, członek Komitetu Nauk Prawnych Krakowskiego Oddziału PAN, adwokat.

prof. dr hab. Jarosław Majewski – kierownik Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; autor, współautor lub redaktor blisko 200 publikacji z różnych dziedzin prawa, przede wszystkim prawa karnego (monografii książkowych, komentarzy, artykułów, glos). Arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich oraz Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. W latach 2012-2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Wykonuje też zawód adwokata – wspólnik w warszawskiej kancelarii DeBenedetti Majewski Szcześniak.

prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel – kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego UJ, sędzia Sądu Najwyższego, członek komisji nauk prawnych Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 2013–2016 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Referenci

PPO dr Adam Błachnio – prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UKSW. Autor ponad 40 publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i skarbowego. Były stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wykładowca na studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

adw. dr Wojciech Górowski – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Studenckiej Poradni Prawnej UJ, adwokat, współautor krakowskich komentarzy do Kodeksu karnego.

SSA Piotr Kaczmarek – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w przeszłości sędzia Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Opolu, od 2017 sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu orzekający w sprawach karnych.

SSR Szymon Majcher – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2003, w latach 2003-2006 odbył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim; od 2007 orzeka w wydziałach karnych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie. Autor kilku publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego, współpracował z Katedrą Postępowania Karnego WPiA UJ, od kilku lat prowadzi zajęcia z procesu karnego w ramach Kursu Przygotowawczego na Aplikacje Prawnicze organizowanego przez WPiA UJ.

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska – pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej, psycholog kliniczny, specjalista psychoseksuologii, terapeuta w trakcie certyfikacji z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, wieloletni biegły Sądu Okręgowego w Gdańsku. Aktualnie opiniuje dla sądów z obszaru całego kraju m.in. z zespołem specjalistów w ramach kierowanego przez nią zakładu. Członek Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej afiliowanym przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi zajęcia z zakresu opiniowania psychologicznego w sprawach karnych, przestępstw seksualnych, zaburzeń osobowości oraz stresu pourazowego, a także zajęcia z zakresu psychologii sądowej. Specjalnością naukową i praktyczną jest psychologia osobowości, psychologia kliniczna, sądowo-penitencjarna oraz seksuologia. Autorka licznych publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach polskich i zagranicznych. W ramach pełnionych funkcji w ramach instytucji naukowych czy organów państwowych zajmuje się takimi zagadnieniami jak stosowanie środków leczniczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych wobec osób z zaburzeniami preferencji seksualnych w warunkach izolacji więziennej, zagadnieniami diagnozy psychologicznej osób stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa na etapie wnioskowania, rozstrzygania przez sąd i pobytu w KOZZD oraz obecnej polityki penitencjarnej.

adw. dr Małgorzata Pyrcak-Górowska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego i Bioetyki (Katedrze Prawa Karnego) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, czynna adwokat. Autorka monografii dotyczącej detencji psychiatrycznej, komentarzy i artykułów dotyczących środków zabezpieczających. Redaktorka i współautorka monografii Środki zabezpieczające. Ujęcie systemowe. Swoją wiedzę w tym przedmiocie opiera między innymi na kilkakrotnie prowadzonych i szeroko zakrojonych badaniach empirycznych. Referentka na konferencjach naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych.

adw. dr Marek Bielski – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz postępowania karnego; w zakresie jego zainteresowań naukowych mieści się w szczególności problematyka przestępstw gospodarczych oraz przestępstw przeciwko mieniu. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu adwokata; posiada duże doświadczenie praktyczne w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego gospodarczego.

adw. Aleksandra Nieprzecka – adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hamburgu (wspólny przewód doktorski w ramach co-tutelle). W praktyce zawodowej koncentruje się przede wszystkim na przestępczości gospodarczej, reprezentując zarówno oskarżonych o popełnienie tzw. white collar crimes, jak i pokrzywdzonych tego rodzaju przestępstwami na wszystkich etapach postępowania. W swoich publikacjach poświęconych prawu karnemu gospodarczemu stara się poruszać zagadnienia istotne dla praktyki – między innymi prawnokarnym zjawiskom unikania i uchylania się od opodatkowania, przestępstwom karuzelowym oraz przestępstwom w obrocie paliwami.

dr hab. Tomasz Sroka – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego oraz Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik studiów podyplomowych „Prawo medyczne i bioetyka”, członek komisji dyscyplinarnej ds. studentów UJ. tomaszsroka.eu

ASR dr Michał Wantoła – w 2015 ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem naukowym prof. Włodzimierza Wróbla: Bezprawność w prawie karnym i dyscyplinarnym. Zagadnienia węzłowe. W latach 2015-2021 odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W 2021 obronił (z wyróżnieniem) rozprawę doktorską: Teoretyczne i dogmatyczne podstawy odpowiedzialności karnej za usiłowanie, przygotowaną pod kierunkiem prof. Włodzimierza Wróbla jako promotora głównego i dr. Marka Bielskiego jako promotora pomocniczego. W latach 2017-2021 był kierownikiem projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach którego prowadził badania naukowe m.in. w Instytucie Maxa Plancka Prawa Karnego Zagranicznego i Międzynarodowego we Fryburgu Bryzgowijskim. Jest autorem bądź współautorem ponad dwudziestu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. Od 2016 zajmuje się również prawem karnym w praktyce. W latach 2016-2017 współpracował z kancelarią adwokacką specjalizującą się w prawie karnym. W latach 2018-2022 odbył aplikację sędziowską i w 2022 złożył egzamin sędziowski oraz rozpoczął pracę jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, II Wydziale Karnym.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące Forum prosimy kierować na specjalny adres: forum@kipk.pl

Informacji o Forum szukaj w mediach społecznościowych pod hasztagiem #6KrakowskieForumKarnistyczne, zachęcamy do oznaczania nim swojego udziału w Forum:

Jak dotrzeć

Komunikacja miejska

Z dworca kolejowego Kraków Główny w kierunku ul. Krupniczej 33a kursują następujące środki transportu:

Aby skorzystać z autobusu należy w pierwszej kolejności z terenu dworca dostać się do Galerii Krakowskiej (iść za znakami, w kierunku ulicy Pawiej). Następnie po przejściu przez drzwi wejściowe do galerii kierować się prosto, do znajdującego się naprzeciwko wyjścia na zewnątrz. Po lewej stronie znajdować się będzie przystanek autobusowy Dworzec Główny Zachód, z którego odjeżdża autobus nr 179 (w dni powszednie odjeżdża  co około 15 minut). Ewentualnie skorzystać można z autobusu nr 304, który odjeżdża z przystanku o tej samej nazwie, lecz znajdującego się przy ulicy po drugiej stronie ul. Pawiej (naprzeciwko wyjścia z Galerii Krakowskiej, w zasięgu wzroku). Jednym lub drugim autobusem należy dojechać do przystanku AGH/UR (4/5 przystanków, w zależności od wybranej opcji, ok. 12 minut). Następnie wystarczy przejść na drugą stronę alei A. Mickiewicza i podążać około 160 metrów ulicą Krupniczą – budynek Wydziału znajdować się będzie po lewej stronie. Koszt biletu autobusowego 20-minutowego wynosi 4 zł, bilety można kupić w większości autobusów płacąc w automacie kartą płatniczą lub poprzez aplikację Skycash.

Aby skorzystać z tramwaju, należy po wejściu z budynku dworca do Galerii Krakowskiej udać się w lewo – na drugi jej koniec. Następnie należy skorzystać z wyjścia znajdującego się na piętrze, obok sklepu H&M, przejść plac J. Nowaka-Jeziorańskiego, podążając w kierunku przejścia podziemnego – jednak zamiast z niego skorzystać, należy udać się do przystanku tramwajowego po jego lewej stronie. Z przystanku Teatr Słowackiego tramwajem linii 2, 4 lub 20, należy dojechać do przystanku Teatr Bagatela, a potem ulicą Krupniczą przejść prosto około 600 metrów. Budynek Wydziału znajdować się będzie po prawej stronie. Koszt biletu tramwajowego 20-minutowego wynosi 4 zł, bilety można kupić w większości tramwajów płacąc w automacie kartą płatniczą lub poprzez aplikację Skycash.

Podróż samochodem

Obszar wokół ulicy Krupniczej leży w zasięgu Strefy Płatnego Parkowania (Strefa A – 6 zł za 1h, płatny od godziny 10 do 20 od poniedziałku do soboty). Z uwagi na to, że budynek przy ul. Krupniczej 33a znajduje się w dość ścisłym centrum miasta, znalezienie miejsca do zaparkowania w okolicy może być trudne. Najbliższy zorganizowany parking znajduje się pod Muzeum Narodowym (ok. 500 metrów od ul. Krupniczej, dojście na piechotę wzdłuż Alei Mickiewicza). Cennik parkingu znajduje się na stronie internetowej.

Spacer

Po przejściu placu J. Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską należy przejść na drugą stronę skrzyżowania korzystając z przejścia podziemnego. Następnie, spacerując plantami wzdłuż ulic Basztowej i Dunajewskiego, można dotrzeć do ulicy Krupniczej pieszo. Dystans do przebycia to około 2 km.

Do pobrania

Regulamin 6 Krakowskiego Forum Karnistycznego

Szczegółowa tematyka wystąpień w panelu 3