Tekst jednolity statutu KIPK

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę: „Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja” i zwana jest dalej „fundacją”.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Włodzimierza Wróbla i Andrzeja Zolla, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym 1 grudnia 2014 roku w Krakowie.
 3. Fundacja ma osobowość prawną.
 4. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Terenem działalności fundacji jest Rzeczpospolita Polska; fundacja może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 2. Siedzibą fundacji jest Kraków.
 3. Czas działania fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 4

Fundacja posługuje się znakiem graficznym według wzoru załączonego do statutu oraz pieczęcią według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd fundacji.

Rozdział II
Cele fundacji i formy ich realizacji

§ 5

Celami fundacji są:

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w następujących formach:

Rozdział III
Majątek i działalność gospodarcza fundacji

§ 7

Majątek fundacji stanowią:

§ 8

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów w następującym zakresie:

§ 9

 1. Na działalność gospodarczą fundacji jest przeznaczona z funduszu założycielskiego kwota 1000 zł (jeden tysiąc złotych).
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

Rozdział IV
Organy fundacji

§ 10

Organami fundacji są:

§ 11

 1. Zarząd:
  • decyduje o bieżącej działalności fundacji, w tym o jej działalności gospodarczej;
  • odpowiada za realizację celów fundacji;
  • zarządza majątkiem fundacji;
  • określa szczegółowy program pracy fundacji;
  • przygotowuje i publikuje sprawozdania z działalności fundacji;
  • zatrudnia pracowników fundacji i określa ich obowiązki;
  • zatrudnia osoby związane z realizacją zadań fundacji;
  • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nienależących do kompetencji innych organów.
 2. W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Prezes fundacji.
 3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.

§ 12

 1. Prezes:
  • kieruje pracami Zarządu;
  • reprezentuje fundację na zewnątrz;
  • składa i przyjmuje oświadczenia woli w imieniu fundacji;
  • zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy;
  • reprezentuje Fundatorów podczas posiedzeń Zarządu;
  • może wyznaczyć spośród członków Zarządu swojego zastępcę lub pełnomocnika do wykonania określonej czynności.
 2. Prezes jest powoływany uchwałą Zarządu spośród członków Zarządu na czas nieoznaczony.

§ 13

 1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym fundacji.
 2. W skład Rady Naukowej wchodzą osoby o znaczącym dorobku naukowym lub uznanej pozycji zawodowej, w szczególności w zakresie nauk prawnych.
 3. Członkowie Rady Naukowej są powoływani na czas nieoznaczony.
 4. Członkowie Rady Naukowej wyrażają swoją opinię lub służą poradą w zakresie realizacji celów fundacji na wniosek Prezesa, Zarządu lub Komitetu Nadzorczego; opinia może zostać wyrażona w formie pisemnej.
 5. Do członków Rady Naukowej stosuje się odpowiednio § 11 pkt 4 i 5.

§ 14

 1. Komitet Nadzorczy:
  • sprawuje nadzór nad realizacją celów fundacji;
  • czuwa nad przestrzeganiem statutu fundacji;
  • wspiera Prezesa i Zarząd w kierowaniu pracami fundacji;
  • powołuje i odwołuje według własnego uznania członków Zarządu oraz członków Rady Naukowej;
  • zatwierdza sprawozdania z działalności fundacji;
  • podejmuje decyzję w sprawie likwidacji fundacji;
  • powołuje likwidatora fundacji.
 2. W skład Komitetu Nadzorczego wchodzi dwóch członków powoływanych przez Fundatorów na czas nieoznaczony. Fundatorzy mogą odwołać członków Komitetu Nadzorczego w każdym czasie.
 3. Komitet Nadzorczy działa jednomyślnie.
 4. Członkowie Komitetu Nadzorczego nie mogą należeć do Zarządu fundacji.
 5. W wypadku nieodwracalnej niemożliwości działania Fundatorów, jeżeli Fundatorzy wyraźnie nie zdecydowali inaczej, kompetencje Fundatorów określone w ust. 2 przejmuje Zarząd.

Rozdział V
Organizacja pracy fundacji

§ 15

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa i przyjmuje Prezes albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 16

 1. Zarząd fundacji obraduje na posiedzeniach, zwoływanych z inicjatywy Prezesa, członków Zarządu lub Komitetu Nadzorczego, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie jest ważne, jeśli wzięła w nim udział co najmniej połowa statutowej liczby członków Zarządu; obecność Prezesa fundacji jest obowiązkowa.
 3. W posiedzeniu mogą brać udział Fundatorzy i członkowie Komitetu Nadzorczego, a także członkowie Rady Naukowej na zaproszenie Prezesa.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał w głosowaniu jawnym.
 5. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Zarządu; w razie równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa fundacji.
 6. Z posiedzenia jest sporządzany protokół, w którym odnotowuje się w szczególności obecne na posiedzeniu osoby oraz treść podjętych uchwał.

§ 17

 1. Zarząd może podejmować uchwały za pomocą środków umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość lub w sposób obiegowy, o ile usprawni to pracę fundacji i nie wpłynie na zgodność trybu podejmowania decyzji z uregulowaniami statutu.
 2. Członek Zarządu może brać udział w posiedzeniu w sposób opisany w ust. 1.
 3. W razie potrzeby Prezes fundacji informuje członków Zarządu o konieczności podjęcia uchwały w sposób określony w ust. 1 oraz zbiera ich głosy.

§ 18

 1. Zarząd może powoływać komitety odpowiedzialne za realizację określonych zadań bądź prowadzenie określonego typu działalności gospodarczej, w celu sprawnej realizacji celów fundacji. Zarząd określa nazwę, skład osobowy, zakres działania i zasady dysponowania środkami finansowymi przez komitet.
 2. Zarząd może uchwalić wewnętrzny regulamin, określający w szczególności podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu, o ile usprawni to pracę fundacji. Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Komitet Fundatorów.
 3. W celu usprawnienia pracy fundacji, Zarząd może utworzyć sekretariat.

§ 19

 1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę w Zarządzie, o ile przemawia za tym dobro fundacji. Decyzja o wynagrodzeniu członka Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Komitet Nadzorczy.
 2. Pracownicy fundacji podlegają bezpośrednio Prezesowi fundacji.

Rozdział VI
Zmiany statutu i likwidacja fundacji

§ 20

 1. Statut fundacji może być zmieniony na wniosek Prezesa fundacji, Komitetu Nadzorczego lub co najmniej połowy składu Zarządu.
 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian składa się na piśmie Prezesowi fundacji, który zwołuje posiedzenie Zarządu w terminie dwóch tygodni od daty wpłynięcia wniosku.
 3. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Zarządu i wymaga zatwierdzenia przez Komitet Nadzorczy.

§ 21

 1. Fundacja może zostać połączona z inną fundacją wskutek decyzji Zarządu, która wymaga zatwierdzenia przez Komitet Nadzorczy.
 2. Fundacja ulega likwidacji w wypadkach wskazanych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.
 3. Likwidację fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Komitet Nadzorczy.
 4. Likwidator działa w ramach uprawnień i obowiązków Zarządu fundacji.
 5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji fundacji zostają przekazane na rzecz instytucji naukowej lub charytatywnej wskazanej przez Komitet Nadzorczy.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.