Krakowski Instytut Prawa Karnego patronuje lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym wydarzeniom naukowym i eksperckim z zakresu prawa karnego (konferencjom, zjazdom, szkoleniom, wystawom), a także udziela patronatu inicjatywom popularyzującym wiedzę o prawie.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie objęcia przez KIPK patronatu (merytorycznego, honorowego, medialnego, wydawniczego) nad Twoim wydarzeniem!

Dotychczasowe inicjatywy

W 2018 roku Fundacja weszła w skład „Koalicji na rzecz prawa karnego”, w ramach której przedstawiciele różnych środowisk i profesji prowadzą dyskusję dotyczącą prawa karnego i polityki represyjnej. W skład kolacji, oprócz Fundacji, wchodzą: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Iustitia Polska – „Polish Judges”, Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Themis – Stowarzyszenie Sędziów.

Fundacja wspólnie z Katedrą Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego zrealizowała inscenizację rozprawy dla dzieci ze szkół podstawowych. Rozprawa odbyła się w 14 czerwca 2018 r. w Krakowie. W rolę Pinokia wcielił się dr Mikołaj Małecki. Oskarżycielem była Pani Prokurator Beata Padło, kierownik Działu Dydaktycznego Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej w KSSiP. Składowi 3 sędziów przewodniczy dr Mikołaj Iwański. Obrony Pinokia podjął się dr Dominik Zając.

Fundacja objęła merytoryczną opiekę nad kursem „Wprowadzenie do prawa karnego” w ramach Copernicus College, wspólnie z Katedrą Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrania wykonano w 2017 r., a kurs dostępny jest nieodpłatnie na Copernicus College.

Ufundowanie nagród książkowych dla laureatów konkursu z części szczególnej prawa karnego, organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP UJ w roku akademickim 2016/2017. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 23 stycznia 2017 r.

Ufundowanie nagród książkowych dla uczestników IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Postępowania Karnego, organizowanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studenckie Koło Nauk Penalnych. Termin: 9-10 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w BiałymstokuHonorowy patronat nad konferencją organizowaną przez Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP UJ oraz Koło Naukowe Prawa Karnego „Temida” z UW, pt. „Internet jako miejsce popełniania przestępstw”, która odbyła się 14 grudnia 2018 r. w Krakowie.

Honorowy patronat nad konferencją organizowaną przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ pt. „RODO w kontekście prawa medycznego”, która odbyła się 25 maja 2018 r. w Krakowie. Relację video z konferencji można obejrzeć pod tym linkiem.

Fundacja współorganizowana wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka szkolenie pt. Dyrektywa o prawie do obrońcy, które odbyło się 16 marca 2018 r. w Krakowie.

Honorowy patronat nad konferencją organizowaną przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ pt. „Reforma służby zdrowia – progres czy regres w ochronie praw pacjentów?”, która odbyła się 12 maja 2017 r. w Krakowie.

Fundacja współorganizowała V Krakowskie Forum Karnistyczne, które odbyło się 9 czerwca 2017 r. Pozostałymi współorganizatorami byli: Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych; Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie; Sąd Okręgowy w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Prokuratorów „Lex Super Omnia”.

Wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Fundacja zorganizowała spotkanie z prof. dr. hab. Stanisławem Waltosiem pt. Postawy naukowców wobec władzy. Spotkanie odbyło się 30 maja 2017 r.

Wspólnie z Krakowską Izbą Adwokacką Fundacja zorganizowała dyskusję pt. Karnoprawne aspekty obrotu dopalaczami. Dyskusja zaliczana była do obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów – uchwała NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. Spotkanie odbyło się 11 maja 2017 r.

Patronat IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Postępowania Karnego  organizowanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studenckie Koło Nauk Penalnych. Termin: 9-10 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Patronat konferencji naukowej „Status osoby chorej psychicznie w świetle polskiego prawa”, organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Termin: 7 maja 2016 r. o godz. 9:00 w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Czytaj więcej