Oświadczenie z 15.07.2020 w sprawie prewencyjnej kontroli nowelizacji prawa karnego z 13.06.2019 i odmowy jej podpisania przez Prezydenta RP

Data publikacji: 15 lipca 2020

W związku z prewencyjną kontrolą konstytucyjności ustawy i odmową jej  podpisania przez Prezydenta RP, ustawa z 13.06.2019 o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw nie wejdzie w życie.

O niekonstytucyjności trybu uchwalenia nowelizacji alarmowaliśmy już 20.05.2019 w ekspertyzie naukowej skierowanej do Senatu. Cała ustawa jest niekonstytucyjna z uwagi na tryb legislacyjny. Jako Krakowski Instytut Prawa Karnego rekomendujemy stanowczo odrzucenie zarówno art. 57b, jak i całej ustawy uchwalonej w Sejmie, z uwagi na niekonstytucyjność trybu” – mówiłem podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 23.05.2019 w Senacie.

W kolejnej ekspertyzie z 9.06.2020 podkreślaliśmy, że „sprzeczność z Konstytucją całości uchwalonej ustawy, z uwagi na niezgodny z prawem tryb jej uchwalenia w Sejmie, ma charakter rażący i kwalifikowany, czego dowodzi liczba i rodzaj poprawek zgłoszonych i uchwalonych w Senacie 24.05.2019”.

Razem ze 158 naukowcami w liście skierowanym do Prezydenta RP  23.06.2019 wskazywaliśmy, że „wątpliwości budzi zgodność całości tej  ustawy z art. 112 i art. 119 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP”. 

Nie daliśmy się zastraszyć groźbami pozwu za sporządzenie opinii naukowej. Dalej konsekwentnie będziemy wypełniać swoją naukową i społeczną misję.

dr Mikołaj Małecki
prezes KIPK

Pobierz oświadczenie w PDF